Haberler

Haberler->Basında ÇR->Kaldýrýlan kaldýrýmlarýn   
Kaldýrýlan kaldýrýmlarýn

Ýstanbul Sanat Araþtýrmalarý Derneði tarafýndan yayýnlanan Kaldýrým Destaný adlý 6 sayýlýk resimli roman'ýn 4. sayýsý çýktý. 19.08.2006 tarihli Bir Gün gazetesinde Evrim Altuð tarafýndan kaldýrým Destaný ile ilgili hazýrlanan haber metni;

Beyoðlu Ýstiklâl Caddesi'nin 'gâvur mah-Çin iþi' kaldýrýmlarýnýn kaldýrýlýp, yerine Türk malý granit küp bloklarýn eþe dosta ilanlarla döþenmeye çalýþýldýðý, muhalefete kabil parti liderlerinin 'Türkiye'de azýnlýk mazýnlýk diye bir þeyin olmadýðýný' ýsrarla vurguladýðý þu son dönemde, yüzlerce aktör ve aktrisin, onlarca rejisörün altýnda sessizce yýðýlý onbinlerce figürandan biri de, 'Amatör Kahýrkeþ Sanat Uzmaný' Masist Gül'dü.

Hayatýný Yeþilçam'daki Renkli-Türkçe avantürlerde oyunculuk, 'kötü adam'cýlýk yaparak kazanan Ermeni asýllý Masist Gül'ün yazdýðý, çizdiði, kustuðu, hayata tahayyül ve tahammül ettiði 'Kaldýrým Destaný', bir dizi tesadüfün ardýndan, þu sýralarda hâlâ Beyoðlu'nda geziniyor.

Gül'ün zanaatkar tavýrla ürettiði sanatý ve eserleri, yeniden üretilmiþ renkli suretleriyle bugün Robinson Crusoe 389 kitabevi, ya da Beyoðlu Halep Pasajý'ndaki Penti-mento Dükkâný gibi mekânlardan edinilebiliyor.

Bu anlamda 'Kaldýrým Destaný'nýn þu günlerde üçüncü 'yeni' nüshasý okurlara ulaþtýrýlmýþ bulunuyor. 1947 ve 2003 tarihleri arasýnda yaþamýþ bulunan Masist Gül'ün el yapýmý yaþam mecmuasýnýn baþ kiþisi olan 'Kaldýrýmlar Kurdu' Kaldýrým Fahri ise, 1905 ile 1978 yýllarý arasýnda geçen zaman dilimine tanýklýk etmiþ bir mert ama sadist 'dayý' olarak karþýmýza çýkýyor.

Kitaplarda özellikle, Fahri ve öteki karakterlerin manzum dili ve dördükleri dikkat çekiyor.

Kaldýrým Destaný'ný yalnýzca altý nüsha halinde üretmiþ olan Masist Gül, aslýnda birçoklarýnýn oyunculuðuyla bildiði, üç yýl önce yitirdiðimiz bir sinema sanatçýsý. Ama 'sinema sanatçýsý' tarifi ona yetmemiþ olacak ki, bir dönem için kullandýðý kartvizitinde kendi kendisi için 'Aktör', 'Ressam' ve Ýþ-lemeci'liðin yaný sýra 'Resimli Romancý', 'Felsefe Ressamý', 'Karikatürist', 'Þair', 'Yazar', 'Heykeltraþ', 'Tornacý', 'Marangoz' ve 'Halter Antrenörü' gibi þifadan da uygun bulmuþ. Bakýr iþlemeciliði ve kolaj sanatçýlýðýyla da dikkat çeken Gül, yine kendi ifadesiyle 'Tahsilsiz ve Hocasýz' bir kabiliyet olarak Türkiye kültür haritasýndaki kalýcýlýðýný ise, ölümünden sonra yaþanan bir tesadüfle saðlamlaþtýrmýþ.

ÝSTANBUL SANAT ARAÞTIRMALARI DERNEÐÝ
Bu anlamda onu yeniden keþfeden ise, bugün Beyoðlu Tünel Bilsar Binasý'nda hizmet veren BAS -Ýstanbul Sanat Araþtýrmalarý Demeði'nin kurucusu, fotoðraf sanatçýsý Banu Cennetoðlu olmuþ. BAS'ý bugün var eden kurumlar arasýnda Bilsar, The Marmara Otelleri, Hollan-da'daki RAÝN Sanat Akademisi ve Amsterdam'da faaliyet gösteren Hollanda Dýþiþleri Bakanlýðý geliyor.

Þu sýralarda BAS'ta, Gül ile baþlattýðý Bent adlý 'Türkiye'den Sanatçý Kitaplarý' dizisi için çalýþan Cennetoðlu, 2003 yýlýnda bir televizyon kanalýnda duyduðu Gül'ün ölüm haberi üzerine, kendisi hakkýnda daha çok þey bilme isteðiyle yola çýkmýþ ve yaklaþýk 3 yýl sonra bu 'gönül borcu'nu bir sergiyle ödemiþ.

Gül, yüzlerce filmde oyunculuk yaparken, güçlü fiziði sayesinde özellikle kötü ve güçlüyü oynarken bir yandan da oldukça kýrýlgan, ama olaðanüstü detaylý kitaplar, resimler ve metinler üretmiþ. Cennetoðlu bu malzemelerle 2003'te, Beyoðlu'ndaki Eskici Ýrfan'ýn dükkânýnda, hem de 'külliyen' karþýlaþmýþ. Cennetoðlu daha sonra, Gül'ün Paris'te yaþayan abisi Pascal Gül'le irtibat kurmuþ ve Gül'ün ailesinin de manevi destekleri ile el yapýmý aylýk mecmuasý 'Kaldýrým Destaný'nýn týpký basýmýný yapabilmenin yolu açýlmýþ.

Ýlk sayýsý mayýs sonunda yayýmlanan ve mayýs -haziran aylarýnda bir de sergiyle ölümsüzleþen Gül'ün hatýrasý, ekim ayma kadar her ay yeni bir sayýsý çýkacak olan Kaldýrým Destaný'yla daha da süreceðe benziyor. Türkiye'de kaldýrýmlar deðiþiyor, aþýnýyor, ufalýyor, yok ediliyor. Ancak destanýný yazanlar, istense de deðiþmeyecek gibi görünüyor.
Birgün
19.08.2006 - Evrim Altuð

Masist Gül (1947-2003)

Güçlü fiziði ile 300’ü aþkýn Türk filminde rol almýþ bir oyuncuydu.
Pek fazla bilinmeyen yönüyle de olaðandýþý bir sanatçýydý. Kendini ‘amatör kahýrkeþ sanat uzmaný olarak tanýmlayan Gül, þiir, resim, kolaj, bakýr üstüne çizim gibi çeþitli iþlerin yanýsýra 80’li yýllarýn baþýnda Kaldýrým Destaný – Kaldýrýmlar Kurdunun Hayatý adýný verdiði ‘aylýk mecmua’ biçiminde 6 kitaplýk bir dizi tasarladý. Bugüne kadar basýlmamýþ olan bu el yapýmý kitaplarda Gül, 1905 ile 1978 yýllarý arasýnda yaþayan Kaldýrým Fahri adlý bir kabadayýnýn þiddetli ve sert yaþam hikayesini çizgi roman tarzýnda resmetti.
Gönderen Yunus, Cumartesi, 02 Eylül 2006 09:31, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it